ក្តៅៗ!! ខណៈពេលនេះសមត្ថកិច្ចបានចាប់ក្របួចបានចោរកាច់ ក ម៉ូតូ នៅផ្សារប៉េសេ ព័ត៌មានលំអិតនឹងបន្ថែមជូននៅពេលក្រោយ រក្សាសិទ្ធដោយ TVFB

ភ្នំពេញ៖ ខណៈពេលនេះសមត្ថកិច្ចបានចាប់ក្របួចបានចោរកាច់ ក ម៉ូតូ នៅផ្សារប៉េសេដែលរត់ចូលផ្ទះសំណាក់មួយ្មោះថា ហេងវេងស្រេង។
ព័ត៌មានលំអិតនឹងបន្ថែមជូននៅពេលក្រោយ រក្សាសិទ្ធដោយ TVFB

រូបភាព៖

 

Thursday 22, December 2016 00:10:15