ការផ្លាស់ប្តូររដូវកាលថ្មីរបស់ហ្គេមអនឡាញ Vainglory Update 2.0

Vainglory គឺជាប្រភេទហ្គេមដែលប្រិយមិត្តនិយមគាំទ្រនឹងលេងកំសាន្ត ហើយក៏ជាប្រភេទហ្គេមអនឡាញដែលលេងតាមរយៈទូរស័ព្ទ និង​ I Pad ផងដែរ។

ឥលូវនេះ Vainglory បានចេញនូវវគ្គថ្មី ដែលពោពេញទៅដោយព្រិលទឹកកក បូករួមជាមួយតួរអង្គថ្មី

Skinថ្មី
Itemថ្មី
Skill ថ្មី
នឹងរបស់ជាច្រើនទៀតដែលទើបតែនឹងចេញថ្មី
តោះនៅចាំដល់ពេលណា? ទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងវីដេអូៈ 

UPDATE 2.0 (IDRIS) NOTES:ANYTHING CAN HAPPEN

 

NEW:THE MYSTERY CHEST!

NEW HERO SKINS

NEW HERO:IDRIS

 

 

HERO ABILITIES

DIVERGENT PATHS (HEROIC PERK)

Idris unlocks unique powers for either his melee or ranged paths upon attaining a certain amount of weapon or crystal power.

 Melee (Weapon):Idris’s Shroudstep becomes an instantaneous blink. Passively, his melee attacks restore stamina and reduce the cooldowns of his Shroudstep and Shimmer Strike abilities.

Ranged (Crystal):Idris gains ranged basic attacks, dealing crystal and weapon damage and applying on-hit effects.

 

Instead of energy, Idris uses stamina to activate his abilities. Purchasing items with energy and energy regeneration increases his stamina and stamina regeneration.

SHROUDSTEP (A)

Idris dashes in the target direction, dealing amplified damage to the next target he attacks within seconds. If Idris has not taken damage within the last few seconds, Shroudstep grants a barrier. The availability of the barrier is displayed beneath his stamina meter.

CHAKRAM (B)

Idris throws a chakram that returns to him, damaging enemies each time it passes over them. Hitting enemy heroes, miners, or kraken recovers stamina. Idris can use his Shroudstep and Shimmer Strike abilities to avoid catching returning chakrams, giving him additional opportunities to strike enemies.

SHIMMER STRIKE (ULTIMATE)

Idris latches onto the target hero, becoming invulnerable, then leaps off in the chosen direction, damaging surrounding enemies. The distance Idris leaps is increased in his crystal path.

WINTER MAP SKIN

Friday 16, December 2016 15:56:42