ជួបជាមួយតួរអង្គថ្មីរបស់ហ្គេម DOTA2 ‘’ Latest News:7Dota 2.00

សម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលនិយមលេងហ្គេមកំសាន្តជាលក្ខណៈអនឡាញហ្គេម  ឥឡូវនេះហ្គេមអនឡាញដែលសម្បូទៅដោយ
ការគាំទ្រពីសំណាក់អ្នកលេង ដ៏ច្រើនកោះក៏នឹងមានការប្រកួតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិផងនោះ បានចេញនៅវគ្គថ្មីហើយគឺ៖ Latest News:7Dota 2.00 Update

អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច Download ដើម្បីបានយល់ច្បាស់ជាមួយ Hero ថ្មីដែលទើបនឹងចេញគឺ ស្តេចស្វា អ៊ូខុង (Monkey King)

The new "Dota 2" 7.00 update has been released and some fresh features have been added to the game. The new update carried a new hero called Monkey King, a redesigned HUD as well as a new map. If these sound interesting, continue reading below to find out more about the exciting "Dota 2" 7.00 update.

Friday 16, December 2016 12:26:39