មិនបានមើលពិតជាស្តាយក្រោយ ធានាថាសើចៗៗ មិនគួរអោយជឿរថាមានរឿងមែបហ្នឹងខិខិខិខិ សូម Like officail page អូនផងសម្រាប់ពត៍មាននិងរឿងរ៉ាវថ្មីៗ អគូណៗៗ!!!!

 

Thursday 03, November 2016 16:11:03