បទ «ព្រោះអូនទើបបងគ្មានសង្សារ» របស់ អ៊ាម វន្នី ពិតជាពីរោះទាក់ចិត្តយុវវ័យ (មានចម្រៀង)

បទចំរៀងMVរបស់លោកអ៊ាមវន្នីកំពុងតែត្រូវបានអ្នកគាំទ្រទន្ទឹងរងចាំទស្សនាហើយMV នេះ នឹងត្រូវចេញនៅបំណាចខែ១២នេះតែម្តងសូមរងចាំទស្សនាទាំងអសគ្នា

 

Friday 16, December 2016 13:15:59