លោក​​អើយ!​!​ ម្ចាស់​​ពាន​​រង្វាន់​​ចាបុី​ដង​វែង​លេខ២​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​លោក​អ៊ំុ ​សួន ​សាន្ត​​ បាន​ត្រឹម​ធ្វើ​ជា​អ្នក​សុំទា​ន​តាម​ថ្នល់​ដើម្បី​រស់​កំដ​ថ្ងៃ​ស្លាប់.​..!!!!

លោកអើយ!! ម្ចាស់ពានរង្វាន់ចាបុីដងវែងលេខ២ទូទាំងប្រទេសលោកអ៊ំុ សួន សាន្ត បានត្រឹមធ្វើជាអ្នកសុំទានតាមថ្នល់ដើម្បីរស់កំដថ្ងៃស្លាប់...!!!!
លោកអ្នកអាចបរិច្ចាគប្រាក់ជួយគាត់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទលោកអ៊ំុផ្ទាល់ 012 33 50 34 
ប្រភពដើមហ្វេសប៊ុក៖Khmer Engle

 

 

Wednesday 11, January 2017 12:55:02